Política de Privacidad de Castelló de Rugat

MARIA FORT BERTÓ, SECRETÀRIA-INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE RUGAT,
CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 24 de
novembre de 2022 ha adoptat, entre altres, l’acord que tot seguit s’hi transcriu:

En relació a l’expedient 1014/2021 “campanya de suport al comerç local i impuls al consum”, que s’ha articulat amb la col·laboració de l’Entitat CAIXA ONTINYENT.
Vistes les clàusules presentades per l’entitat bancària col·laboradora CAIXA
ONTINYENT, per a incorporar a comercialització de bons-xecs consum a través de l'aplicació facilitada per l’entitat bancària.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents:
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la incorporació d’aquestes CLÀUSULES a la implementació de l’acció: “XECS COMERÇ LOCAL 2022. CASTELLÓ DE RUGAT”

1. Els Xecs podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços associats a la present campanya.
2.
Poden adquirir-se Xecs fins a un màxim de 50 euros de cost per persona, aquest valor serà pel doble en ser canviat en el comerç.
3.
Cadascun dels Xecs adquirits haurà de ser consumit en un únic comerç i una única compra, no poden fraccionar-se en diverses compres ni utilitzar més d’un bo en cada una.
4.
Els Xecs hauran de ser adquirits amb targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa o Mastercard.
5.
El Xec haurà de mostrar-se en el comerç en el moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com en el propi dispositiu
mòbil del client.

6.
Per a poder canviar els Xecs en els comerços on vagen a realitzar la compra, els ciutadans hauran d'identificar-se amb el seu NIF.
7.
La present campanya està organitzada per l'Ajuntament de Castelló de Rugat i l’Associació “ACECAR”. Davant qualsevol errada o dubte en la inclusió de les
dades, tant dels Ciutadans com dels Comerços, hauran de dirigir-se a
COMUNICACIÓ DE CASTELLÓ DE RUGAT, en el telèfon 962883010 en horari de 09:00h a 15:00h.
8. La compra d'aquest Xec i la seua posterior utilització als establiments participants en la campanya suposa l'acceptació d'una subvenció de l'Ajuntament
de Castelló de Rugat en favor de la persona que realitza la compra. Aquesta
subvenció es considera guany patrimonial als efectes de l'IRPF i està subjecta a les obligacions fiscals que corresponguen.
9.
La duració de la campanya serà del 19.12.2022 fins al 22.01.2023 i el període d’adquisició i ús de xecs estarà limitat a aquesta data.

I perquè conste i als efectes escaients, estenc el present amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde-President, Antonio Esquinas Martínez, en Castelló de Rugat a data de les

signatures electròniques.

V.iP. L’ALCALDE                            LA SECRETÀRIA