REACTIVEM EL COMERÇ

DE PROXIMITAT AL MUNICIPI

Bo de Compra de 10€ canviable als comerços per 20€

Comerços   de Aielo de Malferit 


Per només 10€ podràs adquirir un Bo de compra per valor de 20€, canviable en tots els comerços de Aielo de Malferit adherits a la promoció.

Odoo • Text i Imatge
Odoo • Imatge i text

Bo de Compra de 5€ canviable als comerços per 10€

Comerços   de Aielo de Malferit 

Per només 5€ podràs adquirir un Bo de compra per valor de 10€, canviable en tots els comerços de Aielo de Malferit adherits a la promoció.

Comerços adherits

On es poden consumir

Comprova tots els comerços que s'han adherit a les diferents campanyes i en els quals podràs consumir els xecs/bons adquirits.


Amb la col·laboració de

Campanyes per la reactivació del comerç local

BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA “REACTIVEM EL COMERÇ DE PROXIMITAT AL MUNICIPI” PER A LA PROMOCIÓ I RECOLZAMENT AL COMERÇ, LA HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ D’AIELO DE MALFERIT 

1A EDICIÓ

BASE PRIMERA: Objecte i Finalitat.

L’ajuntament d’Aielo de Malferit, en el marc de l’Acord per a la Reactivació d’Aielo de Malferit (ARA) aprovat al Ple Ordinari celebrat en data 23 de juliol de 2020, organitza la Campanya “REACTIVEM EL COMERÇ DE PROXIMITAT”, amb l’objectiu d’incentivar i promoure el consum en els comerços i altres establiments en temps de COVID-19, a més de: 

 • Prestar suport i dinamitzar  el comerç local de proximitat.

 • Apropar el comerç als veïns de la localitat.

 • Crear consciencia de la diversitat comercial existent, la qualitat i varietat de l’oferta i l'estalvi de temps que suposa la compra de proximitat.

La campanya consistirà en posar en circulació uns “ABONAMENTS” per valor de 20 euros i de 10 euros que es podrà gastar en qualsevol dels comerços, establiments d’hostaleria o serveis que s’adherisquen a la campanya en els termes establerts en la base tercera. 

Els consumidors només pagaran el 50% del valor de l’abonament (10 euros / 5 euros), assumint la resta l’Ajuntament la resta. Es posaran en circulació un total de 200 abonaments de 20 euros i 400 de 10 euros per edició de la campanya.

Les bases reguladores, els comerços adherits i qualsevol altra informació d’interès relacionada amb la campanya es publicarà en  la pàgina web de l'Ajuntament (www.aielodemalferit.es), en el Taulers d'Anuncis i en les xarxes socials Municipals, a més de en la pàgina de l’entitat col·laboradora CAIXA ONTINYENT.

Podran participar de manera gratuïta tots els comerços, establiments d’hostaleria i serveis oberts al públic al municipi d’Aielo de Malferit, amb un màxim de 6 treballadors per a comerços i serveis, i 10 treballadors en cas de serveis d’hostaleria.

S’exclouen, en aquesta primera fase, les següents activitats:

 • Gestories, Assessories, Assegurances, així com advocats i notaris.

 • Estancs

 • Gasolineres

 • Cases d’apostes

 • Assessorament i assistència tècnica.

 • Farmàcies 

 • Transports

 • Entitats Bancaries

 • Tallers de reparacions 

Els establiments i comerços interessats en participar, hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció, segons model normalitzat, que es podrà descarregar de l’apartat corresponent de la web municipal. La signatura d’aquest document implica l’acceptació de les bases i el compromís de complir amb les condicions de la campanya

Els establiments que vulguen participar en dita campanya han d’autoritzar la cessió de les seues dades a traves de les instàncies que es presentaran telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament d’Aielo de Malferit (https://aielodemalferit.sedelectronica.es/info) o per qualsevol dels mitjans permesos per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per a presentar les sol·licituds de participació serà de 5 dies hàbils des de l’aprovació de les bases per la Junta de Govern Local.

En el marc de l’Acord de Reactivació Econòmica (ARA) es preveu una segona fase per a gener del 2021 en la qual es podran adherir els establiments que no s’hagen inscrit en esta primera fase.

Els beneficiaris amb esta campanya són els consumidors i les famílies de la localitat d’Aielo de Malferit. Al tractar-se d'una subvenció municipal, les persones que compren els abonaments hauran d'estar empadronades a Aielo de Malferit i tenir 18 anys complits o més. 

Els clients/consumidors finals podran comprar els xecs a un preu  equivalent a la meitat del seu valor, a través d'una una plataforma de venda on-line, en col·laboració amb Caixa Ontinyent. És necessari disposar de targeta de crèdit o de dèbit per adquirir estos xecs. 

A fi d'arribar al major nombre de beneficiaris possible, s'establix un límit màxim de subvenció per persona. No es podran adquirir més d’un abonament per part d'una mateixa persona. A tal efecte la plataforma per adquirir els xecs haurà d'establir un control de la venda mitjançant els DNI.

La campanya es dividirà en dos fases que es corresponen amb el termini durant el que es poden adquirir els abonaments:

 • Una primera fase, des del 20 de novembre fins al 30 de desembre de 2020, coincidint amb les compres de Nadal i que es conjugarà amb l’altra Campanya de Promoció del Comerç Local. 

 • Una segona fase, des del 7 de gener al 7 de febrer de 2021, coincidint amb les rebaixes de gener.  

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost Municipal. L’import total serà 4.500 euros per a cadascuna de les 2 fases que es desenvoluparan, citades a la base anterior.  

Les persones consumidores presentaran el número identificador de l’abonament com a pagament de la compra o servei que realitze en qualsevol dels establiments adherits a la campanya 

En la primera de les fases es podran realitzar compres o serveis fins al 6 de gener de 2021. Tan sols es podrà utilitzar un abonament per compra, en una sola compra i en un mateix establiment.

Els comerços necessàriament hauran d’entrar a la plataforma amb les claus d'accés que se li proporcionarà de Caixa Ontinyent en el moment del registre i vincularan el codi identificador de l’abonament amb la compra que ha fet el client al seu establiment. Així, el xec es queda inutilitzat per a que no puga seguir gastant-se.

En este moment l’establiment no ha cobrat l’import corresponent a la venda, ha de fer un pas addicional, que s’indica a la base següent.

El comerciant haurà de guardar una còpia de la factura simplificada corresponent a la venda realitzada, que haurà de ser per un import igual o superior al valor total de l’abonament. 

En este document ha de constar número; data de la venda; nom i NIF del titular de l'establiment; indicació del producte o servei objecte de la venda; desglosse de l'IVA o l'expressió IVA inclòs, a més del nom i cognoms del client (pot fer-se a mà per darrere).

Per a cobrar el seu import haurà de presentar-se a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit les còpies de les factures simplificades de les vendes realitzades, junt amb un informe individual que podrà imprimir mitjançant la plataforma i on apareixeran els identificadors de cadascun dels abonaments validats en el seu comerç vinculats amb les persones que han realitzat la compra. 

El pagament dels abonaments per part de l’Ajuntament es realitzarà setmanalment per transferència bancària al compte facilitat pel comerç. En aquest sentit els comerços adherits presentaran el dilluns de cada setmana la documentació necessària per a la tramitació de dit pagament. 

La primera edició de la campanya finalitzarà el dia 30 de desembre de 2020, sempre i quan no s’hagen esgotat el total dels abonaments. El ciutadà podrà fer-ne ús fins al dia 6 de gener de 2021, no podent-se validar una vegada transcorregut dit termini. 

Els establiments estan obligats a informar de les característiques de la campanya als seus clients.

Mostrar en un lloc visible de l'establiment, la imatge identificativa de la campanya que li serà proporcionada.

Facilitar quanta informació i documentació li siga sol·licitada a fi de verificar la correcta aplicació de les bases reguladores d'aquesta iniciativa. 

 • El comerç inscrit en la campanya rebrà unes CLAUS D’ACCÉS per part de l'entitat bancària CAIXA ONTINYENT que haurà d'introduir en la web de l'entitat, una vegada finalitzada la venda i juntament amb el número d’identificador de l’abonament del consumidor, d'esta manera quedarà registrada la compra en qüestió i el comerç concret on s'ha gastat.

Per a la difusió i promoció de la campanya es repartirà hidrogel, dispensadors i mascaretes amb la imatge identificativa, així com material de cartelleria, entre els comerços adherits, el que suposa una ajuda directa en material de prevenció de la COVID-19 per un valor igual o superior a 75 euros per comerç

L'Ajuntament d’Aielo de Malferit en compliment del Reglament General de protecció de dades, informa que les dades personals de les entitats sol·licitants podran ser objecte de tractament automatitzat i incorporats al Sistema d'Informació de l'Ajuntament. 

L'ús de dites dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent procedir-se a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques. Les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través del registre de l'Ajuntament.

D’altra banda l’adquisició dels abonaments per part de la ciutadania implica el consentiment exprés perquè les seves dades siguen emmagatzemades en una base d dades de propietat de l'Ajuntament d’Aielo de Malferit. Tanmateix, les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició a través del registre de l'Ajuntament.